Sekretaria dhe Studentët

ESSE3 ofron funksionalitetet e nevojshme për administratën e sekretarisë të universitetit, gjithëashtu edhe përdoruesve fundor (studentëve, pedagogëve, etj), në mënyrë që të menaxhojë të gjithë ciklin akademik të studimeve universitare: si regjistrimi në silabuset e kurseve, vlerësimet deri në diplomim, transferimet nga njëri universitet në tjetrin dhe mbartja e krediteve.etj
Më poshtë paraqiten disa nga funksionalitetet kryesore të ESSE3:

 •  Zona Didaktike
 1. Struktura Akademike
 2. Menaxhimi i Karrierës së Studentit
 3.  Provime dhe Tema e Diplomës
 • Zona Administrative
 1. Pranimi dhe Regjistrimi
 2. Orari dhe provimet
 3. Menaxhimi i Studentëve 
 • Tarifa
 1. Menaxhimi i Tarifave të studimit
 2. Bursa për studentët
 3. Periudha Financiare
 • Diplomimi 
 1. Provimet e Shtetit
 2. Praktika studentore
 3. Diploma Online dhe Suplementi
 4. Doktoratura dhe Specializimi