Shpallje Vendi Vakant, Web Developer

Web Application Developer

 

Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, institucion i arsimit të lartë, shpall vendin vakant për pozicionin “Programues”.

Kandidati fitues do të mbuloje detyrat qe vijojne:

 • Të zhvillojë aplikacione në gjuhën e programimit të përcaktuar nga grupi i punës
 • Të studiojë mbi teknologjitë e reja të kohës
 • Të studiojë mbi përmirësimin e cilësisë së punës
 • Të testojë punën e tij duke programuar teste
 • Të mbledhë dhe të permiresojë specifikimet dhe kërkesat bazuar në nevojat teknike të klientit
 • Të krijojë dhe te mirembaje dokumentacionin e aplikacioneve
 • Të bashkëpunojë me web designer-in për të përcaktuar design-in final të aplikacionit
 • Të integrojë të dhëna nga shërbime ose databasa back-end
 • Të shkruajë kod të strukturuar dhe eficent.
 • Të identifikojë problematikat e pikasura nga klienti dhe ti rregullojë ato.

 

Personat kandidatë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 • Të jenë shtetas shqiptarë me zotësi të plotë për të vepruar,
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurrojnë,
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 

Kriteret e veçanta për kandidatët:

 • Diplome universitare ne Shkenca kompjuterike, Informatike ose Elektronike;
 • Aftesi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup;
 • Njohuri shumë e mirë e gjuhës angleze.
 • Deshirë për të zhvilluar programe
 • Mendim kritik dhe analitik

 

Kualifikimet dhe eksperiencat që preferohen, njohuri mbi:

 • Object Oriented Programming
 • Strukturat e të dhënave
 • Java / Python / C# japin avantazh
 • PostgreSQL / SQLServer / MySQL / Oracle japin avantazh
 • HTML, CSS, Javascript japin avantazh

 

Të interesuarit të dergojnë CV në format PDF tek recruiting@rash.al me subjekt: Programues, brenda datës 15 Korrik 2020.

Bashkëngjitur përgjigjen e ushtrimit më poshtë ne Python, Java ose C: Numri, 197, quhet numer i thjeshtë ciklik, sepse të gjitha ciklet e shifrës: 197, 971 dhe 719, janë numra te thjeshtë. Poshtë numrit 100 ka trembëdhjetë numra të tillë: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 dhe 97. Sa numra të thjeshtë ciklik janë nën një milion?

15 Qershor 2020