Shpallje Vendi Vakant, Administrator Rrjeti

Network Administrator

Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, institucion i arsimit të lartë, shpall vendin vakant për pozicionin “Administrator Rrjeti”.

 

Kandidati fitues do të mbuloje detyrat qe vijojne:

 • Të ofrojë suport për sisteme teknologjike me arkitektura komplekse IP/MPLS/BGP/Backbone/Firewall/Load balancer
 • Të menaxhoje IXP;
 • Të përdorë teknogjithe trust /identity ( Shibboleth/SAML) etj;
 • Të instalojë, kryejë upgrade apo diagnostifikim problemesh të rrjetit kompjuterik;
 • Të kryejë konfigurime për pajisje wireless;
 • Të planifikojë dhe krijojë sistemin e monitorimit të performancës për routerat, switchet të markës Cisco/HUAWEI.
 • Të diagnostikoje problemet në switche dhe routera të shkaktuara nga probleme në konfigurime ose në defekte të hardware.

Personat kandidatë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurrojnë,
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 

Kriteret e veçanta për kandidatët:

 • Diplome universitare në Shkenca kompjuterike, Informatike ose Elektronike;
 • Minimalisht 3 vjet eksperiencë pune në shërbime të fushës networking;
 • E preferueshme të ketë njohuri në Project Management dhe praktikat ITIL;
 • Eksperiencë e provuar me komandat dhe utilitetet bazë për administrimin dhe menaxhimin e routerave dhe switcheve Cisco dhe/ose HUAWEI;
 • Eksperiencë me rrjete backbone në ISP;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup;
 • Njohuri shumë të mira mbi gjuhën angleze.

 

Kualifikimet dhe eksperiencat që preferohen:

 • Certifikatë CCNA dhe CCNP ose ekuivante të saj për administrimin e Layer 3
 • Certifikata të sistemeve operative – e preferueshme
 • Eksperiencë praktike me implementime Cisco L2 dhe L3 enterprise, duke përfshirë OSPF, EIGRP, redistribution dhe dot1X
 • Eksperiencë e mirë me prodhues te ndryshem firewall si Mikrotik, fortigate, cisco  ASA, pfSense etj.

 

Të interesuarit të dërgojnë CV - të, në: recruiting@rash.al brenda datës 15 Korrik 2020.

15 Qershor 2020