NI4OS - Europe

Si pjesë e projekteve EOSC që mbështesin Infrastrukturat Kombëtare për Shkencën e Hapur, projekti "NI4OS-Evropë" përqendrohet në zonën e Evropës Jug-Lindore për të nxitur bashkëpunimin me palët e interesuara dhe iniciatorët e projekti në nivel kombëtar dhe rajonal, duke synuar forcimin e koordinimit të aktiviteteve , të arrihet një komunikim efektiv dhe të harmonizohet praktikat në përputhje me EOSC, si në nivel teknikë / operacional (të dhëna FAIR, ndërveprim të shërbimeve, etj), ashtu edhe në një nivel strategjik (RDM dhe politika të Shkencës së Hapur, qëndrueshmëri, etj).
Në ndërtimin e atyre iniciativave kombëtare për Shkencën e Hapur Kombëtare, NI4OS-Evropa do të punojë ngushtësisht me projekte që kanë demonstruar përvojë në fushat përkatëse të tilla si OpenAIRE National Access Access Desks (NOADs), Aleancës Kombëtare të Hulumtimeve (RDA) , Infrastrukturat e Rrjetit Kombëtar (NGI) dhe projekte të tjera të orientuara nga EOSC.