Sekretaria dhe Studentët

ESSE3 ofron funksionalitetet e nevojshme për administratën e sekretarisë të universitetit, gjithëashtu edhe përdoruesve fundor (studentëve, pedagogëve, etj), në mënyrë që të menaxhojë të gjithë ciklin akademik të studimeve universitare: si regjistrimi në silabuset e kurseve, vlerësimet deri në diplomim, transferimet nga njëri universitet në tjetrin dhe mbartja e krediteve, etj.
Më poshtë paraqiten disa nga funksionalitetet kryesore të ESSE3:

 •  Zona Didaktike

 1. Struktura Akademike

 2. Menaxhimi i Karrierës së Studentit

 3.  Provime dhe Tema e Diplomës

 • Zona Administrative

 1. Pranimi dhe Regjistrimi

 2. Orari dhe provimet

 3. Menaxhimi i Studentëve 

 • Tarifa

 1. Menaxhimi i Tarifave të studimit

 2. Bursa për studentët

 3. Periudha Financiare

 • Diplomimi 

 1. Provimet e Shtetit

 2. Praktika studentore

 3. Diploma Online dhe Suplementi

 4. Doktoratura dhe Specializimi