PITAGORA

PITAGORA aplikacioni SW i sekretarisë online i zhvilluar nga zhvilluesit e RASH ofron funksionalitete për administratën e sekretarisë të universitetit dhe përdoruesit fundor (studentëve, pedagogëve, etj) npër menaxhimin e të gjithë ciklit akademik të studimeve universitare: si regjistrimi në silabuset e kurseve, vlerësimet, procesverbalet e provimeve,  diplomimi, transferimet ndërmjet universiteteve dhe mbartja e krediteve të fituara, etj. Disa nga funksionalitetet kryesore janë:

 

 •  Zona Didaktike

 1. Struktura Akademike

 2. Menaxhimi i Karrierës së Studentit

 3.  Provime dhe Tema e Diplomës

 • Zona Administrative

 1. Pranimi dhe Regjistrimi

 2. Orari dhe provimet

 3. Menaxhimi i Studentëve 

 • Tarifat

 1. Menaxhimi i Tarifave të studimit

 2. Bursa për studentët

 3. Periudha Financiare

 • Diplomimi 

 1. Provimet e Shtetit

 2. Praktika studentore

 3. Diploma Online dhe Suplementi

 

 

 • Manuale

 

 • Sekretare

 

 1. Shtimi i grupeve-regjistrimi i studentit në grup

 2. Shtimi i një orari

 3. Transferime të brëndshme të studentëve

 4. Shtimi i një kurrikule

 5. Shtimi i një pedagogu

 6. Shtimi i një studenti
 7. Shtimi i periudhës së studimit

 

 • Pedagogu

 

 1. Regjistrimi, mungesat, vleresimi

 

 • Studenti

 

 1. Regjistrimi, menuja