Academic Network of Albania

Interinstitutional ICT Research Centre

Rreth RASH

Cilët jemi

Projekti për “Krijimin e Qendrës Ndëruniversitare të Shërbimimeve dhe Rrjetit telematik universitar” synon përmirësimin dhe forcimin e sistemit universitar, të mësimdhënies në një nivel më të lartë, të menaxhimit universitar dhe në nxitjen e hulumtimit shkencor. Qendra Ndëruniversitare do të ofrojë shërbime software për menaxhimin e proceseve akademike dhe administrative në universitetet publike dhe institutet kërkimore, si dhe do të menaxhojë Rrjetin Akademik Shqiptar. Ky shërbim do të ofrohet në konsulence me Konsorciumin universitar Italian “CINECA”.

Themeluar për herë të parë në Shqipëri RASH-i do të lidhë institucionet e arsimit të lartë me institutet kërkimore shkencore ne nje “Backbone” universitar dhe me tej me Rrjetin paneuropian te kerkimit dhe edukimit “​GÉANT”. Ndër të tjera, projekti do të kontribuojë edhe në ecurin e procesit të Bolonjes ne Shqiperi përmes expertizes se kollegeve italiane te Universitetit të Bolonjës. Do te zhvillohen trajnime për zhvillimin e kapaciteteve menaxhuese të arsimit të lartë publik shqiptar/të institucioneve kërkimore si dhe do te fokusohen në pjesëmarrjen nëpër programe të ndryshme kërkimore apo projekte si në nivel evropian ashtu dhe në atë ndërkombëtar.

Anëtarët e RASH

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Infrastruktura

Infrastruktura e Rrjetit Akademik Shqiptar është në fuksion të ofrimit të shërbimeve të ndryshme për sistemin universitar. Ajo është perceptuar të jetë lehtësisht e zgjerueshme me qëllim që të mundësojë në të ardhmen realizimin e zhvillimin e projekteve të reja përsa i përket shërbimeve software për subjekte të ndryshme (universitete publike dhe private, institucioneve të tjera lokale pjesë e MASR apo shkolla të ciklit para-universitar).

Shiko më shumë...

Klientët tanë

Lorem ipsum

Lajme dhe Evente

Partnerët e Rrjetit Akademik Shqiptar