PITAGORA

PITAGORA aplikacioni SW i sekretarisë online i zhvilluar nga zhvilluesit e RASH ofron funksionalitete për administratën e sekretarisë të universitetit dhe përdoruesit fundor (studentëve, pedagogëve, etj) npër menaxhimin e të gjithë ciklit akademik të studimeve universitare: si regjistrimi në silabuset e kurseve, vlerësimet, procesverbalet e provimeve,  diplomimi, transferimet ndërmjet universiteteve dhe mbartja e krediteve të fituara, etj. Disa nga funksionalitetet kryesore janë:

 

Hapësira didaktike:

Struktura Akademike, Menaxhimi i Karrierës së Studentit, Provime dhe Tema e Diplomës

Hapësira administrative: 

Pranimi dhe Regjistrimi, Orari dhe provimet, Menaxhimi i Studentëve 

Tarifat:

Menaxhimi i Tarifave të studimit, Bursa për studentët, Periudha Financiare

Diplomimi: 

Provimet e Shtetit, Praktika studentore, Diploma Online dhe Suplementi

 

Manuale

Sekretare

 

Pedagogu

 

Studenti

Kontakto: helpdesk@rash.al

Aksesoni sistemin për universitetin tuaj