Thirrje për Aplikime

None

28 Shtator 2022

Thirrje për Aplikime

Fondi i Projekteve Komunitare RIPE NCC fillimisht iu propozua anëtarëve të RIPE NCC si një iniciativë e mundshme "e mira e internetit" gjatë Mbledhjes së Përgjithshme të RIPE NCC në nëntor 2014 dhe mori mbështetjen fillestare në atë kohë. Ai mori mbështetje të mëtejshme në vitet në vijim dhe përfshihet në Planin dhe Buxhetin e Veprimtarisë RIPE NCC për çdo vit që lëshohet një thirrje për aplikime.

Detajet e financimit

  •  Një projekt mund të financohet më shumë se një herë
  •  Nuk ka asnjë shumë minimale të financimit që duhet të disbursohet çdo vit
  •  Nuk ka asnjë kufizim në numrin e projekteve që mund të financohen në vit
  •  Financimi mund të përdoret për blerjen e pajisjeve, por ky nuk mund të jetë shpenzimi i vetëm
  •  Financimi nuk mund të përdoret për ndihmë humanitare, donacione ose për të inkurajuar reformat politike
  •  Financimi nuk mund të përdoret për të ofruar bursa ose për të mbuluar tarifat e shkollimit
  •  Financimi nuk mund të përdoret për të mbështetur asnjë lloj aktiviteti tregtar


Kushtet për aplikantët

  • Çdo individ ose organizatë mund të aplikojë për Fondin e Projekteve të Komunitetit RIPE NCC për një projekt që është me përfitim të justifikueshëm për internetin, me përparësi për t'u dhënë projekteve me përfitim të veçantë për komunitetin RIPE.
  •  Komiteti Përzgjedhës, i zgjedhur nga Bordi Ekzekutiv i RIPE NCC, ka të drejtën e vetme për të marrë vendimin se çfarë projekti(e) dhe për çfarë shume projekti(et) do të marrin financim. Ky vendim është i pakthyeshëm. Nuk ka asnjë minimum ose maksimum për shumën e financimit, financimin për projekt ose projekte që do të marrin financim në vit.
  •  Aplikantët mund të aplikojnë sa herë të duan për projekte të ndryshme në vit. I njëjti projekt mund të financohet më shumë se një herë, por jo në të njëjtin vit.


Më shumë detaje mund ti gjeni tek lidhja më poshtë:

https://www.ripe.net/support/cpf/call-for-applications