Historiku

  • 2007 Parlamenti Shqiptar ratifikon Marrveshjen Nderqeveritare Shqiptaro-italiane per themelimin e Rrjetit Akademik Shqiptar me Ligjin nr.9704 dt.7/4/2007.

  • 2009 VKM nr.236 dt.6/3/2009 per krijimin e Qendres Nderuniversitare te Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik

  • 2011 nenshkrimi i kontrates se konsulences me Konsorciumin universitar italian CINECA  per ndertimin e QNSHRRT, RASH

  • 2012 pilotimi i platformes se perbashket universitare te sekretarise online ESSE3

  • 2012 Votimi nga Asambleja e Pergjithshme e TERENA (sot GEANT) i RASH si antar me te drejta te plota i Shoqatës te NREN-ve europiane.

  • 2016 fillimi i shërbimeve te Rrjetit akademik kombetar  ne fiber optike dhe lidhja e tij me rrjetitn europan te Shkences dhe Arsimit GEANT

  • 2016 fillimi i sherbimit te pare kombetar software per arsimi nga RASH nepermjet platformes per aplikimin ne universitete U-ALBANIA.

  • Komisioni europian pranon aplikimin e RASH per pjesmarrjen ne projektin GN.4-2 te finacuar nga Horizon2020.  

  • 8 Nentor 2017 firmosja e marrveshjes nga 12 Rektoret e universiteteve publike dhe Ministri i Arsimit per riorganizimin e RASH ne një Qendër të perbashket nderinsitucionale per kerkim-zhvillim ne fushen e Teknologjise se Informacionit dhe Telekomunikacionit. 

  • 2018 hyn në fuqi VKM nr.88 dt.14/2/2018 per riorganizimin e RASH nisur nga një iniciativë e 12 universiteteve publike shqiptare dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) për të krijuar një Qendër të përbashkët ndërinstitucionale.