GRADUA

Projekti synon të krijojë në Shqipëri një platformë inovative të bazuar në TIK për ndjekjen e të diplomuarve dhe punësimin në mbështetje të hartimit të politikave dhe reformës së arsimit të lartë. Platforma është një model i integruar dhe i certifikuar i përputhjes së kërkesës / ofertës bazuar në DB-në online të të diplomuarve shqiptarë, lehtësisht “të riprodhueshëm” per tu pershtatur për universitete të reja. Platforma mundeson bashkëpunimin e universiteteteve dhe punësimi i të diplomuarve në një kontekst unifikues të grumbullimit të të dhënave, mbikëqyrjes së të diplomuarve dhe bashkëpunimit të universiteteve.

Platforma është konceptuar për të siguruar dëshmi dokumentare për proceset e vendimmarrjes, planifikimin e programeve të reja dhe metodologjinë, me vëmendje të veçantë për aktivitetet trajnuese dhe shërbimet për studentët sondazh i profilit. Projekti do të krijojë sinergji konkrete midis universiteteve dhe tregut të punës përmes ofrimit të një instrumenti unifikues në dispozicion të të dy paleve për vlerësimin e të diplomuarve dhe performancave të sistemit arsimor dhe sigurimin e mjeteve novatore të rekrutimit.

 

 

Projekt