GRADUA

Projekti synon të krijojë në Shqipëri një platformë inovative të bazuar në IT për ndjekjen e të diplomuarve dhe punësimin në mbështetje të hartimit të politikave dhe reformës së arsimit të lartë. Platforma është e ndryshme në lidhje me përvojat ekzistuese (bazat e të dhënave / ndërmjetësit e punës): është një model i integruar dhe i certifikuar i përputhjes së kërkesës / ofertës bazuar në DB-në online të të diplomuarve shqiptarë, lehtësisht “të riprodhueshëm” në universitete të reja. Platforma ka një fushë të dyfishtë:
Projekti ka për qëllim të krijojë sinergji konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës përmes ofrimit të një instrumenti unifikues në dispozicion të të dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve dhe performancave të sistemit arsimor dhe sigurimin e mjeteve novatore të rekrutimit.