Regional HPC Center

Rezultati final i projektit është krijimi i një Qendre rajonale të Superkomjuterit (HPC-së), Infrastruktura e lidhjes me fibër optike për Universitet dhe Institutet e Kërkimit brenda Shqipërisë si dhe lidhja ndërkufitare me vendet fqinje, ndërlidhja e NREN-ve rajonale te WB me Infrastrukturën e Qendrën të HPC vendosur brenda Data Centerit të RASH-it. Inteligjenca Artificiale (AI) për Ballkanin Perëndimor në veçanti do të përqëndrohet në teknologjitë e ardhshme, duke kryer eksperimentime të vazhdueshme për kërkim-zhvillim në fushën e realitetit virtual, në përpunimin dhe menaxhimin të Bigdata. Palët e pjesëmarëse në këtë projekt janë: Universitete, Kolegjet universitare, Institutet kërkimore, Qendrat e Transferimit të Teknologjive si dhe Agjencitë Kombëtare që merren përpunimin e të dhëna kërkimore të fushave të ndryshme;

 

Projekt