U-Financa

Sisitemi i menaxhimit të financiar të universiteteve publike

Platforma multifunksionale e U-Financa mundeson menaxhimin e te gjitha proceseve te perditshme te finance-kontabilitetit sipas modelit te finacave publike. U-Financa, e cila ofron funksionalitetet e mëposhtme:

  1. Pergatitja dhe ngarkimi i buxhetit (PBA);

  2. Burimet Njerëzore (HR);

  3. Pagat e punonjësve të brendshëm dhe të jashtëm;

  4. Kontabilizimi i tarifave studentore (lidhja e automatizuar me thesarin);

  5. Menaxhimi i inventarëve (afatgjatë dhe qarkullues);

  6. Menaxhimi i Projekteve;

  7. Shkarkimi i pasqyrave progresive dhe vjetore si dhe raporte të tjera (libri i madh, ditari,etj).

 

Portali

Kontakto: support@rash.al