U-CRIS

Platforma U-CRIS është databaza e universiteteve shqiptare për ruajtjen e publikimeve shkencore, doktoraturave, CV të stafit kërkimor, projekteve të kërkimit, etj. Platforma bazohet në arkitekturën DSPACE-CRIS e cila është adaptuar sipas specifikave EUROCRIS dhe CERIF. Platforma është e lidhur me databazat e rëndësishme të kërkimit si PubMed, Scopus, Web of Knowledge (WoS), Google Scholar dhe ORCID. U-CRIS mundëson edhe lidhjen me databazat europiane të kerkimit open Aire sipas parimit të Shkencës së Hapur. Platforma U-CRIS do te lidhet në të ardhmen edhe me platformen kombetare ACRIS të parashikuar për bërjen e klasifikimit të rezultateve të IAL-ve në fushën e kërkimit shkencor.

Platforma U-CRIS është databaza e Kërkimit shkencor dhe përfshin:

  • Revistat shkencore;

  • Publikimet shkencore; 

  • Infrastrukturën kërkimore;

  • Projektet e kërkimit shkencor dhe inovacionit;

  • Tezat e Masterit shkencor dhe Doktoraturave;

  • CV-të e stafit kërkimor/akademik universitar; etj.

 

Portali

 

 

Kontakto: support@rash.al